Marek, oduševnený pomocník apoštolov, pre ktorého je Kristus Mesiášom, ktorý koná svoje dielo. Pre neho samého je skutočne mužom činu. Je Kráľom, ktorý vládne vo svojom kráľovstve. Marek radostne potvrdzuje Jeremiášovi, prorokovi pre pohanov, že Kristus je Mesiášom Izraela, že On je Požehnaným výhonkom Dávida. Evanjelista nekričí ako rozvášnené davy, ktorých Hosanna bude Ukrižuj ho, jeho volanie o spáse je trvalé, ako je trvalý prísľub Kráľa tým, ktorí prijímajú radostnú zvesť.

Marek zvestuje radostnú zvesť o tom, že Kristus vošiel do Chrámu, a že v ňom natrvalo zostáva prítomný, pretože Jeho skutky sú večné. Tak ako je večná spása a tak ako je večné odsúdenie.

On sa im prihovoril: „Neľakajte sa! Hľadáte Ježiša Nazaretského, ktorý bol ukrižovaný. Vstal z mŕtvych. Niet ho tu...“

Mk 16, 6

Marek