Lukáš, pravdepodobne jediný nežid medzi evanelistami je taký nadšený, že spoznal dielo Mesiáša, že sprostredkuje radosť Izraela — že ho Ezechielov Boh konečne navštívil. Slovami Zachariáša zvelebuje Boha Hebrejov a teší sa z pravdy o mocnom spasiteľovi z Dávidovho rodu. A Zachariáš vedel o čom hovorí, veď bol Levítom chrámu.

Evanjelista, označovaný za prvého portrétistu Bohorodičky, veď ju tak nádherne vykreslil vo svojom evanjeliu, potvrdzuje citáciou Zachariášovho chválospevu nielen Jeremiáša ale všetkých svätých prorokov Izaraela. Toto nadšenie z poznanej pravdy chce preniesť na všetkých, ktorí chcú prijať za svojho vládcu Syna Najvyššieho.

Zachariáša naplnil Duch Svätý a takto prorokoval:
„Nech je zvelebený Pán Boh Izraela,
lebo navštívil a vykúpil svoj ľud ...“

Lk 1, 68

Lukáš