Tesne pod kráľovským trónom stojí aj najmladší z apoštolov, miláčik z Galilei. Hoci nevzdelaný, básnik, ktorého poéma o Logose je jedným z najkrajších literárnych pokladov ľudstva.

Asi preto, lebo tento jediný z Dvanástich, ktorý s odvahou skutočne stál pod pätou kríža, upieral celé svoje snaženie na Jediného a Pravého Božieho Mesiáša. Veď len o Ňom mohol napísať také nádherné pravdy.

Potvrdil tak všetko, čo hovorili proroci o Tom, ktorý má prísť. Potvrdil im aj všetkým, čo boli, sú a budú, že Boží Pomazaný zostúpil z nebies, otvoril svojim konaním brány večnosti a zasadol na svoj večný trón. A ako to predpovedal Daniel, zabili ho, nevinného, lebo jeho vlastní ho nespoznali. A tak naplnil Zákon Mojžiša a ustanovil Zmluvu milosti a pravdy.

Ján, v červenej zástave židovského kráľa sa necháva osvetľovať Svetlom nádeje, ktoré osvecuje každého človeka.

Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“
Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“

Jn 19, 26—27

Ján